முழு அனுபவத்தை பெறுங்கள்.


இலவச வாசிப்பு திட்டங்கள் மற்றும் தியானங்கள்

தினமும், ஒரு நேரத்தில் கொஞ்சமாக, தேவ வார்த்தையில் தினமும் ஈடுப்பட வாசிப்பு திட்டங்கள் உதவுகின்றன.


இதனை உங்கள் வேதாகமமாக்குங்கள்

உங்களுக்கு பிடித்த வசனங்களை சிறப்புக்கூறு அல்லது புத்தக அடையாளக் குறியிடலாம், பகிரக்கூடிய வசனப்படங்கள் செய்யலாம், வேதாகமப்பகுதிகளுக்கு பொது அல்லது தனிப்பட்ட குறிப்புகளை சேர்க்கலாம்.


நண்பர்கள்

உங்கள் நட்புகளை வேதாகமத்தை சுற்றி கவனம் செலுத்துங்கள். உங்களுக்கு வேண்டியதை, உங்களுக்கு வேண்டிய போது, நம்பகமான உறவுகளின் பாதுகாப்பிற்குள் பகிருங்கள்.


இன்றைய வசனம்

இன்றைய வசனத்திற்கு சந்தா செய்க. உங்கள் மொபைல் சாதனத்தில் தினசரி ஈமெயில் அல்லது தள்ளு அறிவிப்புகளை பெறுக.