Fè eksperyans li nenpòt kote

Choose from more than 2400 Bible versions in over 1600 languages on your computer, phone, or tablet -- with many available as audio Bibles.

Wè Vèsyon Bib yo

Fè li Bib ou

Pati Souliye oubyen fè makpaj vèsè prefere yo, fè Vèsè Imaj ke ou ka pataje, e atache Nòt piblik oubyen prive a pasaj Bib yo.

Kreye kont gratis ou

Enstale App la Koulye a

The Bible App is completely free, with no advertising and no in-app purchases. It's been installed on this many unique devices (so far):

Telechaje Ap Bib gratis la

Free Reading Plans and Devotionals

Bible Plans help you engage with God's Word every day, a little at a time.


Li, Koute, Gade, Pataje

Komanse kounye a