તેનો અનુભવ ગમે ત્યાં કરી શકો છો

Choose from more than 2400 Bible versions in over 1600 languages on your computer, phone, or tablet -- with many available as audio Bibles.

બાઇબલનાં વરઝન્સ જુઓ

તેને તમારું બાઇબલ બનાવો

તમારી મનપસંદ કલમોને હાઇલાઇટ કરો અથવા બુકમાર્ક કરો, કલમોની ઈમેજ બનાવો કે જેને તમે શેર કરી શકો છો, અને જાહેર અથવા ખાનગી નોંધોને બાઇબલના ભાગો સાથે જોડો.

તમારું નિ: શુલ્ક એકાઉન્ટ બનાવો

હવે એપ ઇન્સ્ટોલ કરો

બાઇબલ એપ સંપૂર્ણપણે મફત છે, જેમાં જાહેરાત નથી અને ઈન-એપ ખરીદી નથી. તે આ ઘણા અનન્ય ઉપકરણો પર સ્થાપિત થયેલ છે (અત્યાર સુધી):

ફ્રી બાઇબલ એપ ડાઉનલોડ કરો

મફત વાંચન યોજનાઓ અને મનન

બાઇબલ યોજનાઓ તમને દરરોજ ઈશ્વરના વચન સાથે, એક સમયે વ્યસ્ત રાખવામાં સહાય કરે છે.


વાંચો, સાંભળો, જુઓ, શેર કરો

અત્યારે શરુ કરો